Algemene voorwaarden

bij de samenwerking met Zenjoy bvba

Laatst bijgewerkt op 08/08/2022

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

De volgende standaard Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle offertes van en samenwerkingen met Zenjoy bvba waarbij geen andere overeenkomst die met de opdrachtgever specifiek afgesloten werd voorrang heeft. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt herroepen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING SAMENWERKING

 1. Een offerte van Zenjoy is informatief, vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen vanaf het moment van versturen, tenzij dit expliciet anders vermeld werd.
 2. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zenjoy komt tot stand wanneer de opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door een bevestiging van de opdrachtgever via e-mail of na het verzoek om de werkzaamheden te starten.

  ARTIKEL 3 - SAMENWERKINGSWIJZE

  1. De omvang van de overeenkomst is beperkt tot wat in het bepalen van opdracht in onderling overleg is overeengekomen.
  2. Alle wijzigingen of extra diensten, al dan niet in lijn van maar niet inclusief de offerte, worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
  3. Veranderingen in de inbreng of bepaalde nieuwe vragen van de opdrachtgever tijdens de uitwerking van de opdracht, die een impact hebben op de hoeveelheid te besteden arbeidsuren voor het uitvoeren van de opdracht, zullen in rekening gebracht worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
  4. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Zenjoy geleverde diensten en werken. Op verzoek van Zenjoy zal de opdrachtgever toegang verlenen tot en gebruik maken van alle informatie, gegevens, documentatie, computertijd, faciliteiten, werkruimte, personeel en kantoordiensten die Zenjoy redelijkerwijs nodig acht om haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen.
  5. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Zenjoy geleverde producten en diensten en voor de controle- en beveiligingsprocedures en een goed systeembeheer.

  ARTIKEL 4 - ANNULERING

  In het geval dat het werk wordt uitgesteld of geannuleerd op verzoek van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht te factureren pro rata voor de werkzaamheden afgesloten door middel van de datum van dat verzoek, met voorbehoud van alle rechten afgesproken in deze overeenkomst. Als extra betaling verschuldigd is bovenop het reeds betaalde voorschot, wordt deze betaald binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de opdrachtgever te stoppen met werken. In het geval van annulering is de opdrachtgever ook verantwoordelijk voor het vergoeden van alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van deze opdracht en krijgt de opdrachtgever een licentie op het tot dan toe geleverde werk. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de verzameling van juridische kosten die noodzakelijk zijn vanwege eventuele wanbetaling.

  ARTIKEL 5 - OVERDRACHT VAN WERK

  De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de afgesproken opdracht geheel zelfstandig.

  Het staat de opdrachtnemer vrij om binnen de grenzen van deze overeenkomst de opdracht uit te voeren en het afgesproken resultaat te verwezenlijken.

  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om andere ontwerpers of onderaannemers toe te wijzen aan het werk om de kwaliteit en het op tijd voltooien van het project te garanderen.

  ARTIKEL 6 - DEADLINES

  1. De opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen in onderling overleg de deadlines waarbinnen de opdracht gerealiseerd wordt. Deze deadlines zijn indicatief. Indien de deadline dreigt te worden overschreden, licht de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig in over de oorzaken en mogelijke gevolgen. Opdrachtgever en opdrachtnemer trachten in onderling overleg tot een minnelijke oplossing te komen.
  2. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om te voldoen aan afgesproken deadlines. De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat het niet verschaffen van de vereiste informatie of materialen nodig voor de realisatie van de webapplicatie daaropvolgende vertraging van deze deadline kan veroorzaken. Deze vertragingen van de opdrachtgever kunnen leiden tot aanzienlijke vertragingen in de levering van het volbrachte werk. In deze gevallen is de opdrachtnemer niet langer verplicht de onderling afgesproken deadline te garanderen.
  3. Bij veranderingen in de inbreng van de opdrachtgever of richting van het ontwerp of uitwerking van de initiële opdracht en overige buitensporige veranderingen aan de opdracht behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever een nieuwe deadline overeen te komen.

   ARTIKEL 7 - LEVERING

   Als de overeenkomst enige levering specificeert die onderhevig is aan acceptatie, zal Zenjoy de deliverables leveren zoals uiteengezet in de overeenkomst en de opdrachtgever zal het opgeleverde werk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de deliverable schriftelijk accepteren. Indien de opdrachtgever het product niet binnen deze acceptatieperiode accepteert of weigert, wordt het product als geaccepteerd beschouwd.

   De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een nauwkeurige controle van de geleverde goederen en/of diensten op het moment van (op)levering. Indien de opdrachtgever een geleverd goed of geleverde dienst wenst af te wijzen, dient de opdrachtgever Zenjoy binnen de hierboven beschreven termijn een gedetailleerd en nauwkeurig omschreven feedback te sturen waarin de gebreken van het goed of de dienst worden vermeld.

   De aanvaarding van goederen en/of diensten wordt beschouwd als een bevestiging van de overeenstemming tussen de bestelde en geleverde goederen en/of diensten.

   ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

   1. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de opdrachtnemer zijn middelenverbintenissen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
   2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn alle termijnen, inclusief leveringsvoorwaarden, niet bindend voor Zenjoy en slechts indicatief. De schending van deze voorwaarden door Zenjoy geeft geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid op grond van dit artikel.
   3. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog of grove nalatigheid, enige andere aanpsrakelijkheid voor zover deze uitgesloten of beperkt is door de toepasselijke wetgeving, voor zover deze fouten niet te wijten zijn aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirect, gevolg-, strafrechtelijke of speciale schade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de opdrachtnemer of een aangestelde.
   4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de opdrachtnemer. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
   5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
   6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wettelijke en contractuele verplichtingen, en vrijwaart Zenjoy voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, inclusief aanspraken van derden. De opdrachtgever vrijwaart Zenjoy voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Zenjoy geleverde producten, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten, in welk geval de aansprakelijkheid van Zenjoy wordt uitgesloten en/of beperkt overeenkomstig de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

   ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID SOFTWARE

   De opdrachtgever erkent dat inzake software het volgende geldt: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…) of bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, ….) zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programmaʼs en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

   ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN EIGENDOMSRECHTEN

   1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logoʼs, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programmaʼs en halfgeleiders.
   2. Na ontvangst van volledige betaling, verleent de opdrachtnemer de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door de opdrachtnemer gecreëerde webapplicatie worden overgedragen aan de opdrachtgever. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de opdrachtgever een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de webapplicatie gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de webapplicatie evenwel fotoʼs of tekeningen bevat die niet door de opdrachtgever werden aangeleverd, maar door de opdrachtnemer werden gehaald van een website die online fotoʼs en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever op deze fotoʼs en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. De opdrachtnemer verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze fotoʼs en illustraties.
   3. De opdrachtgever stemt ermee in de opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, te wijten aan materialen opgenomen in het geleverde werk op verzoek van de opdrachtgever, waarvoor geen auteursrechtelijke toestemming was aangevraagd of waarvan het gebruik groter is dan het gebruik toegestaan op grond van een vergunning of overeenkomst.

    ARTIKEL 11 - PORTFOLIO

    De opdrachtnemer verklaart de naam van de opdrachtgever anders dan referentie voor eigen portfolio op generlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

    ARTIKEL 12 - HONORARIUM EN BETALINGSMODALITEITEN

    1. Bij de aanvaarding van de opdracht wordt in onderling overleg een honorarium afgesproken.
    2. Dit honorarium wordt vastgesteld op basis van een zo reëel mogelijke inschatting van de hoeveelheid te besteden arbeidsuren voor het uitvoeren van de opdracht.
    3. Bij afsluiten van de overeenkomsten wordt een voorschot betaald (onderling overeen te komen). Na oplevering van elke fase of subonderdeel wordt een schijf betaald overeenkomstig met de prestaties die nodig waren om de fase of subonderdeel te realiseren.
    4. De opdrachtgever zal de betalingstermijnen zoals aangegeven op de facturen respecteren. In geval van late betaling, houdt de opdrachtnemer zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig te verbreken.

     ARTIKEL 13 - EXTRA DIENSTEN

     1. Elk werk dat de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer realiseert dat niet expliciet is opgegeven in de beschrijving van de betreffende overeenkomst, zal worden beschouwd als een extra dienst. Voor dit werk zal in onderling overleg een nieuwe overeenkomst opgemaakt worden.
     2. Veranderingen in de inbreng of bepaalde nieuwe vragen van de opdrachtgever tijdens de uitwerking van de opdracht, die een impact hebben op de hoeveelheid te besteden arbeidsuren voor het uitvoeren van de opdracht, zullen in rekening gebracht worden aan de uurprijs die afgesproken werd bij het afsluiten van de overeenkomst.

      ARTIKEL 14 - GEHEIMHOUDINGSPLICHT

      Beide partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

      ARTIKEL 15 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

      1. Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van de opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtnemer heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtnemer verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. Zenjoy engageert zich bovendien om naar best vermogen zo snel mogelijk te voldoen aan toekomstige wijzigingen van de wetgeving inzake verwerking persoonsgegevens.
      2. In het kader van de diensten voor de opdrachtgever, verwerkt de opdrachtnemer persoonsgegevens van de door de opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ʻklantenbeheerʼ, i.e. om met de opdrachtgever in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

       ARTIKEL 16 - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

       1. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij laattijdige betaling geldt dat het niet betalen van de facturen binnen de 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, wordt aanzien als een zware contractuele wanprestatie welke aanleiding geeft tot de mogelijkheden onder (i) en (ii) hierboven vermeld.
       2. Indien de opdrachtnemer zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtnemer niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft de opdrachtgever het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtnemer zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
       3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door de opdrachtnemer verleende diensten betalen, alsook de kosten die de opdrachtnemer moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat de opdrachtnemer nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor de opdrachtnemer. Bovendien behoudt de opdrachtnemer het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, gelimiteerd tot het totaalbedrag van dit project zoals opgenomen in dit contract, indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
       4. Bij beëindiging van de overeenkomst door wanprestatie van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gerechtigd op een schadevergoeding van 30% van hetgeen reeds betaald werd voor zover dit overeenstemt met hetgeen reeds werd geleverd. De opdrachtgever behoudt het recht om een hogere schadevergoeding, gelimiteerd tot het totaalbedrag van dit project zoals opgenomen in dit contract, te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald, zeker indien de reeds betaalde bedragen niet in verhouding staan tot hetgeen reeds werd geleverd.
       5. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

        ARTIKEL 17 - OVERDRACHT

        De opdrachtgever is vrij om het resultaat van het werk uit de overeenkomst te verkopen aan derde partijen waardoor de overeenkomst met Zenjoy mee zal worden overgedragen aan deze derde partij, volgens dezelfde voorwaarden. In dit geval verbindt Zenjoy er zich toe het nodige te doen om de facturatiegegevens en contractgegevens aan te passen.

        ARTIKEL 18 - GESCHILLEN

        We werken graag samen met onze klanten in een sfeer van onderling overleg, co-creatie en open communicatie. Mocht er toch een geschil zijn waar de opdrachtgever en opdrachtnemer samen niet uitraken, behoren alle betwistingen rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit de bepalingen van deze overeenkomst, tot de bevoegdheid van de rechtbank te Leuven. Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn tevens onderworpen aan het Belgische recht.

        ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN

        Om actie te ondernemen op basis van uw feedback of om wijzigingen in onze standaard Algemene voorwaarden te verduidelijken, kan dit beleid van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bovenaan de pagina staat altijd de datum van de laatste wijziging.

        VRAGEN?

        Heeft u hierbij nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons op [email protected] of op 016 43 93 81.

        ONZE VOLLEDIGE GEGEVENS NODIG?

        Zenjoy BVBA
        Naamsesteenweg 187
        3001 Heverlee
        BE0838367436
        RPR Leuven